SM-Erävaellus säännöt

Tulosta
Julkaistu Kirjoittanut Penttilä Teemu

ERÄVAELLUKSEN SM-KILPAILUN SÄÄNNÖT
1. KILPAILUN TARKOITUS
Erävaelluksen SM-kilpailun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää erävaellustaitojen säilymistä ja
kehittymistä sekä verrata osanottajien erävaellustaitoja ja -tietoja sekä fyysistä suorituskykyä.
2. KILPAILUN AJANKOHTA
Erävaelluksen SM-kilpailu järjestetään vuosittain elo-lokakuussa.
3. JÄRJESTÄMISOIKEUS
Kilpailun järjestämisoikeus on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksellä, tai muulla kilpailuluvan
myöntäjän hyväksymällä ja nimeämällä yhteisöllä. Kilpailun järjestämisoikeus haetaan Suomen
Latu ry:ltä tai sen nimeämältä taholta kaksi vuotta ennen aiottua kilpailua syyskuun loppuun
mennessä. Hakemukseen tulee liittää taloussuunnitelma sekä selvitys muista resursseista, maastosta,
kilpailukeskuksesta, huollosta, ajankohdasta, ym. kilpailun järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä.
Kilpailuluvan myöntäjä käsittelee hakemukset ja valitun järjestäjän kanssa tehdään
järjestelysopimus. Kilpailun ajankohta ja paikkakunta julkaistaan, kun järjestelysopimus on
solmittu.
4. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailu on avoin kaikille 15 vuotta täyttäneille. Järjestävän yhteisön edustajat saavat osallistua
kilpailuun nuorten sarjassa ja retkisarjassa. Kilpailunvalvoja voi myöntää luvan järjestäjäyhteisön
edustajien osallistumiseen myös muissa sarjoissa.
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa osanottajamäärää, jolloin ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mukaan
pääsyn. Edellisen kilpailun kunkin sarjan kymmenen (10) parasta partiota saavat osallistua joka
tapauksessa, mikäli ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä.
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukutsussa mainitulla tavalla ja mainittuun määräaikaan mennessä.
Osallistumismaksu tulee suorittaa ilmoittautumismääräaikaan mennessä. Ilmoittautuessa on
mainittava partion kummankin jäsenen nimi, partion nimi, kotipaikkakunta ja mahdollinen yhdistys
tai seura, jota partio edustaa, osallistumissarja sekä kilpailun ennakko-ohjeen lähetysosoite. Jälkiilmoittautuneilta
ja osallistumismaksun myöhässä maksaneilta peritään enintään kaksinkertainen
osanottomaksu. Järjestäjä vahvistaa osallistumisoikeuden lähettämällä hyväksytyille joko
sähköpostina tai kirjepostina vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailun alkua säännöt ja ennakkoohjeen.
Mikäli partio peruuttaa ilmoittautumisensa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista, peritään
palautettavasta osanottomaksusta toimistokulut. Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan jälkeen,
osanottomaksusta palautetaan puolet. Lääkärintodistuksen perusteella palautetaan koko
osanottomaksu vähennettynä toimistokuluilla. Lääkärintodistus on toimitettava kilpailun johtajalle
viikon kuluessa kilpailun alkamisesta.
5. KILPAILUKUTSU
Kilpailun järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan ainakin Latu & Polku -
lehdessä ja kilpailuluvan myöntäjän verkkosivuilla viimeistään neljä (4) kuukautta ennen
tapahtumaa. Kutsussa on mainittava kilpailun järjestäjä, kilpailupäivämäärät, sarjajako, partioiden
kokoonpano, reittien pituudet, ilmoittautumisaika ja osallistumismaksut sekä mahdolliset osanoton
rajoitukset ja tavallisuudesta poikkeavat pakolliset varusteet.
6. KILPAILUN KESTO, SARJAJAKO, REITTIPITUUDET JA PARTIOIDEN KOKOONPANO
Kilpailu kestää noin 3 vuorokautta. Kilpailusarjat ovat:
· Avoin sarja, jossa perusreitin pituus on noin 60-100 km
· Naisten sarja, jossa perusreitin pituus on noin 60-80 km
· Avoin veteraanisarja (45-vuotiaat), jossa perusreitin pituus on noin 60-80 km
· Nuorten sarja (15-20-vuotiaat), jossa perusreitin pituus on noin 60-80 km
Reittien pituudet riippuvat kilpailun aikataulusta, maastosta, tehtävistä ja paikallisista olosuhteista.
Vapaavalintaisesti haettavilla lisärasteilla reitin pituus voi lisääntyä enintään 30 %.
Kilpailun yhteydessä voidaan järjestää retkisarja, jolla ei ole SM-arvoa ja jonka reitin pituus riippuu
sarjan aikataulusta.
Kaikkien sarjojen kilpailijoiden on oltava kilpailun alkaessa 15 vuotta täyttäneitä ja nuorten sarjaan
osallistuvat eivät saa olla kilpailun päättyessä 21 vuotta täyttäneitä. Veteraanisarjaan osallistuvan on
oltava kilpailun alkaessa 45 vuotta täyttänyt. Nuoret ja veteraanit saavat osallistua myös avoimeen
sarjaan ja retkisarjaan sekä tytöt naisten sarjaan.
Osallistuminen tapahtuu SM-sarjoissa kahden (2) hengen partioina, jotka voivat naisten sarjaa
lukuun ottamatta olla myös sekapartioita. Retkisarjan partioon saa kuulua 2-4 henkeä.
7. KILPAILUOHJEET
Ohjeet käsittävät ennakko-ohjeen ja kilpailuohjeen.
7.1 Ennakko-ohje on lähetettävä osallistujille vähintään (2) viikkoa ennen kilpailun alkua.
Ennakko-ohjeessa ilmoitetaan:
· kokoontumisaika ja –paikka
· kilpailun kesto ja aikataulu
· leimausjärjestelmä
· pakollinen varustus ja mahdolliset lisävarusteet sekä
· mahdolliset varusteiden valintaan vaikuttavat seikat (tulentekomahdollisuus, vesistön ylitys
jne.)
· mahdolliset kuljetukset
· osanottajien ja huoltajien majoitus ja ruokailu
· osanottajien vakuuttaminen
· osanottajien, huoltajien ja yleisön oikeus liikkumiseen kilpailualueella sekä
· mahdolliset vastuukysymykset.
7.2 Kilpailuohje jaetaan osallistujille kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailuohjeessa ilmoitetaan:
· kilpailunjohtajan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimet
· päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
· lähtöpaikka
· lähetystapa
· kilpailun aikataulu
· kilpailureittien ja pikataipaleiden pituudet
· tiedot käytettävistä kartoista
· rastien merkintä maastossa
· tulentekoa koskevat ja muut rajoitukset
· mahdolliset varovaisuusmääräykset
· kuljetukset
· ilmoittautumismääräykset keskeyttäneille
· osanottajaluettelo
· pesumahdollisuudet ja varusteiden säilytys
· lääkintähuolto
· mahdolliset poikkeamat kilpailusäännöistä
· muut mahdolliset ohjeet (esim. huomautusten tekeminen havaituista rikkeistä).
· tehtävien yleiset arvosteluperusteet
8. KILPAILUN SUORITTAMINEN
8.1 Muut säännöt
Kilpailija on velvollinen käyttäytymään reilua erävaellushenkeä noudattaen muita kilpailijoita,
toimitsijoita, kilpailun seuraajia ja kilpailualueen asukkaita kohtaan. Kilpailija on velvollinen
olemaan mukana eksyneen tai kadoksissa olevan kilpailijan etsimisessä. Kilpailija on velvollinen
auttamaan sairastunutta tai loukkaantunutta kilpailijaa. Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen
osalta soveltaen Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä. Ensiaputehtävien arvostelussa
noudatetaan soveltaen SPR:n viimeisiä ohjeita. Tehtävien arvostelu tapahtuu voimassa olevien
lakien ja asetusten, viranomaisten viimeisten voimassa olevien ohjeiden ja alan kirjallisuuden
perusteella sekä kunkin alan asiantuntijoiden yleisesti hyväksymään käytäntöön tukeutuen.
Arvosteluperusteiden täsmennykset ilmoitetaan tehtäväkäskyssä.
8.2 Kilpailureitti
Kilpailureitti koostuu perusreitistä ja lisäreiteistä. Saadakseen hyväksytyn suorituksen partion on
kuljettava yhdessä rastien numerojärjestyksessä vähintään perusreitti, joka sisältää tehtävärasteja ja
suunnistusrasteja. Lisäreitti koostuu vapaavalintaisesti haettavista lisärasteista, jotka voivat olla
pistemääriltään eriarvoisia.
Kaikki varusteet on kuljetettava mukana lähdöstä maaliin lukuun ottamatta muonia ja tehtävissä tai
ensiavussa kulutettuja tarvikkeita. Partion hajaantuminen kilpailun aikana näköyhteyttä
kauemmaksi ja kaikenlaisen ulkopuolisen avun tai apuvälineistön käyttö ilman kilpailuohjeissa
mainittua lupaa on kielletty. Lisärasteilla partio voi käydä missä järjestyksessä tahansa ja ilman
varusteita. Myös lisärasteilla partion on käytävä yhdessä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus antaa
paikallisista olosuhteista johtuvia erillisohjeita tai muuttaa kilpailureittejä.
Keskeyttämisen vuoksi yksin jäänyt partion jäsen saa järjestäjän luvalla jatkaa vaellusta kilpailun
ulkopuolella yksin tai yhdessä toisen vajaan partion jäsenen kanssa.
8.3 Rastien merkitseminen
Rastit piirretään valmiiksi karttoihin tai osanottajat piirtävät ne itse mallikartasta tai saamastaan
karttakopiosta. Rastinmääritteet annetaan erikseen kunkin päivän osalta. Maastossa rastit merkitään
Suomen Suunnistusliiton sääntöjen mukaisilla rastilipuilla. Pakollisen rastileiman puuttuminen tai
kilpailukortin kadottaminen aiheuttaa kyseisen päivän kaikkien vaelluspisteiden menetyksen, ellei
partio muutoin voi luotettavasti osoittaa käyneensä rastilla. Rastilla olevan tehtävän tekeminen ei
riitä todisteeksi rastilla käynnistä. Kilpailukortti on pyydettäessä esitettävä järjestäjille ja se on
luovutettava välittömästi yöpymisrastilla tai maaliin saavuttaessa.
8.4 Määräaika
Kunkin päivän osuudelle annetaan määräaika, jonka kuluessa partion on kuljettava reitti
saavuttaakseen maksimipistemäärän. Määräajan ylittäminen aiheuttaa päivän vaelluspisteisiin
yhden pisteen menetyksen kultakin alkavalta 15 minuutin ajanjaksolta ja ns. pikataipaleella
(vaellussuunnistuksessa) kultakin alkavalta 5 minuutin ajanjaksolta. Järjestäjillä on oikeus määrätä
kullekin päivälle aikaraja, jonka ylittäminen johtaa partion sulkemiseen kilpailusta. Tehtävärastien
suoritusajat sisältyvät määräaikaan. Partio voi saada lisäaikaa ainoastaan kilpailun järjestäjien
aiheuttamasta yli 3 minuutin viivästymisestä, josta partion on pyydettävä välittömästi merkintä
rastipöytäkirjaan tai kilpailukorttiin. Rasteille voidaan ilmoittaa tehtävien suorittamiseen avaamisja
sulkemisajat, jotka annetaan rastinmääritteiden yhteydessä.
8.5 Kilpailun tehtäväalueet
Tehtävien aiheiden tulee liittyä olennaisesti erävaellukseen jakaantuen:
· Erävaellustietoihin ja -taitoihin (30-45 %)
· Suunnistukseen (15-25 %)
· Ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan (10-20 %)
· Luonnontuntemukseen ja -suojeluun (15-30 %)
Tehtävät eivät saa vaatia uhkarohkeutta tai kohtuuttomasti voimaa eikä niiden suorittaminen saa olla
vaarallista. Partion on suoritettava tehtävät omatoimisesti kirjallisten tehtäväkäskyjen ja kilpailun
järjestäjien antamien yhtenäisten ohjeiden mukaan. Omien ohjekirjojen, elektronisten
paikantamislaitteiden ja muistikirjojen, viestivälineiden, karttojen tai muiden vastaavien
apuvälineiden käyttö on kielletty. Tehtävien valokuvaaminen on kielletty. Järjestäjä ohjeistaa
matkapuhelimen käytön turvavälineenä. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää partion suoritus, jos
siihen sisältyy ilmeinen tapaturman vaara, jos se ylittää annetun määräajan tai jos se on
Erävaelluksen SM-kilpailun hengen vastainen.
8.6 Yöpyminen
Yöpyminen tapahtuu järjestäjän ohjeiden mukaan alueella, jolta poistuminen ilman järjestäjän lupaa
on kielletty. Mikäli avotulen tekeminen on sallittu, sen tulee tapahtua järjestäjän ohjeiden
mukaisesti ja sitä varten erityisesti varatulla alueella. Yöpymisestä ja tulenteosta annettujen
ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa partion kyseisen suorituksen hylkäämisen.
8.7 Sääntörikkomukset ja pistemenetykset
Partio suljetaan pois kilpailusta tuomarineuvoston päätöksellä, jos partio käyttää hyväkseen
ulkopuolista apua, partion toiminta poikkeaa törkeästi siitä, mikä on sallittua jokamiehenoikeuksien
nojalla, tai vaarantaa paloturvallisuutta. Partion jäsen poistuu tehtäväpaikalta luvatta suorituksen
aikana tai partio avustaa tahallisesti toista partiota tehtävän suorituksessa. Järjestäjä mitätöi partion
suorituksen kokonaan tai osittain, jos partio käyttää säännöissä tai ohjeissa kiellettyä välinettä,
partio hajaantuu siten, että vain toinen käy rastilla, partio käy pakollisella rastilla ilman varusteita,
partio ei käy kaikilla pakollisilla rasteilla, partio viipyy yli kullekin päivälle asetetun takarajan,
partiolta puuttuu pakollinen varuste, partion jäsen poistuu luvatta määritellyltä yöpymisalueelta,
partio käyttäytyy epäasiallisesti tai kilpailuhengen vastaisesti tai partio syyllistyy muuhun vilppiin.
Rikkomuksista epäiltyä partiota on aina kuultava ja päätöksestä on tiedotettava partiolle
välittömästi.
Jos avoimen, naisten tai veteraanien sarjan partio turvautuu itse hoidettavien vammojen hoidossa
järjestäjän apuun, siltä vähennetään kultakin hoitokerralta 2 % kilpailun maksimipistemäärästä.
9. KILPAILUN TULOKSET JA ARVOSTELU
Kilpailutehtävät arvostellaan erikseen kunkin kohdassa 8.5 mainitun tehtäväalueen osalta. Partion
lopputulos saadaan laskemalla yhteen eri tehtäväalueiden pistemäärät. Tehtäväalueet tulee painottaa
kohdan 8.5 mukaisesti. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee alueen 1
pistemäärä, seuraavaksi alueen 2, jne. Lopullisesta tulosluettelosta, jonka kilpailun järjestäjä
lähettää viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kilpailun päätyttyä jokaiselle osallistuneelle partiolle,
on käytävä selville kunkin partion kokonaispistemäärän lisäksi partion eri tehtävissä saavuttama
pistemäärä. Oikeat vastaukset jaetaan jokaiselle kilpailuun osallistuneelle partiolle palkintojenjaon
yhteydessä.
10. KILPAILUN VALVONTA JA TUOMARINEUVOSTO
Kilpailunvalvojan ja ratavalvojan nimeää kilpailuluvan myöntäjä järjestelysopimuksessa. Kilpailun
järjestäjä on velvollinen ottamaan huomioon kaikki valvojien tekemät huomautukset.
Kilpailunvalvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä kilpailutehtävät ja kilpailua koskevat
suunnitelmat. Valvojien tehtävänä on varmistua kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja
turvallisuudesta. Valvojilla on oikeus kieltää näiden sääntöjen vastaiset tehtävät ja järjestelyt.
Ratavalvojalta edellytetään hyvää suunnistus- ja vaelluskokemusta. Ratavalvoja vastaa rastien
oikeasta sijoituksesta ja reittien vaelluskelpoisuudesta. Tuomarineuvostoon, jonka tehtävänä on
käsitellä ja ratkaista mahdolliset vastalauseet ja sääntörikkomukset, kuuluvat kilpailuluvan
myöntäjän nimeämä puheenjohtaja, järjestäjien nimeämä kilpailunjohtaja, kilpailun valvojat,
ratamestari ja tehtäväjohtaja sekä kaksi (2) osanottajien edustajaa, jotka valitaan järjestäjien
toimesta kokeneiden osanottajien joukosta.
11. VASTALAUSE JA TARKISTUSPYYNTÖ
Vastalause, joka voidaan tehdä kilpailun järjestelyjä, muita osanottajia ja tulosluetteloa vastaan, on
tehtävä kirjallisesti. Järjestelyjä ja muita osanottajia koskeva vastalause on esitettävä kunkin päivän
osalta tunnin kuluessa yöpymisrastille tai maaliin saapumisesta. Tulosluetteloa vastaan tehty
vastalause on jätettävä viikon kuluessa tulosluettelon julkaisemisesta. Vastalausemaksu on yhtä
suuri kuin partion osanottomaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tuomarineuvoston
on ilmoitettava vastalauseesta tekemästään päätöksestä sekä sen perusteluista vastalauseen tekijälle
välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Partio voi tehdä tarkistuspyynnön oman tuloksensa
tarkistamiseksi. Tuloksen tarkistuspyyntö ei ole vastalause ja se on maksuton. Mitalisijoihin
vaikuttava tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti kilpailutoimistoon tunnin kuluessa kilpailun
päättymisestä, muut viikon sisällä kilpailun päättymisestä kilpailun johtajalle. Järjestäjä on
velvollinen käsittelemään tarkistuspyynnöt, mutta ennen palkintojenjakoa vain sellaiset, joilla on
vaikutusta palkintosijoituksiin. Muut tarkistuspyynnöt on käsiteltävä 14 vuorokauden kuluessa
kilpailusta.
12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Suomen Latu ry:n ulkoilutoimikunta.
Nämä säännöt on vahvistettu ulkoilutoimikunnan kokouksessa 3.12.2012.

.

Kävijälaskuri

692612
TänäänTänään39
Kävijöitä yhteensäKävijöitä yhteensä692612
Copyright 2011 Säännöt. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon