Kiltakaari

Tulosta
Julkaistu Kirjoittanut pepoik

Ohessa Suomen Erävaelluskilta ry:n kiltakaari.

.

SUOMEN ERÄVAELLUSKILTA RY   KILTAKAARI

 

 

1. luku           Killan nimi ja kotipaikka

Killan nimi on Suomen Erävaelluskilta ry ja kotipaikka on Tampereen kaupunki.

 

2. luku           Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, vaalia, ylläpitää, säilyttää ja pyrkiä siirtämään tuleville polville erävaelluksen perinnettä eri tavoin jäsenistön, kansalaisten ja yhteiskunnan keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta ylläpitää, kunnostaa ja säilyttää sen haltuun uskottua perinneaineistoa ja omaisuutta tai luovuttaa aineistoa vastuullisesti hoitavalle taholle. Kilta ylläpitää erävaellukseen liittyvää esineistöä, dokumentteja, tiedostoja, teoksia ja vastaavia sekä immateriaalisia oikeuksia, joista voidaan muodostaa Suomen erävaellusmuseo. Kilta voi järjestää tiedotus-, esitelmä-, koulutus-, kilpailu- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä julkaista aiheeseen liittyviä julkaisuja. Kilta tekee yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa ja voi liittyä jäseneksi yhdistyksiin tai liittoihin, joita Killan kannalta pidetään tarpeellisina. Toimintansa tueksi Kilta voi järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä maksullisia huvitapahtumia. Kilta voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Kilta voi perustaa rahaston ja käyttää sitä harkitsemallaan tavalla tavoitteidensa toteuttamiseksi kuitenkin niin, että Killan toiminta ei muutu pääasiassa taloudelliseksi.

 

3. luku           Jäsenet, jäsenen eroaminen ja erottaminen

Killan varsinaisia ja ainaisjäseniä voivat olla yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät Killan tarkoituksen. Killassa voi olla perhejäseninä henkilöitä, jotka asuvat samassa taloudessa varsinaisten- tai ainaisjäsenten kanssa. Nuorisojäseniä voivat olla alle 18-vuotiaat henkilöt. Opiskelijajäseniä voivat olla päätoimiset opiskelijat. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Killan toimintaa. Kaikki yllämainitut jäsenet hyväksyy hakemuksesta kiltaneuvosto. Kunniaoltermanniksi tai kunnianeuvokseksi voi kiltaneuvoston esityksestä kiltakäräjät kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Killan toimintaa. Jäsenellä on oikeus erota Killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kiltaneuvostolle tai oltermannille taikka ilmoittamalla erosta kiltakäräjillä merkittäväksi visakirjaan (pöytäkirjaan). Kiltaneuvosto voi erottaa jäsenen Killasta, mikäli jäsen ei suorita erääntynyttä jäsenmaksuaan tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on Kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Kiltaa taikka sen arvoja tai ei enää täytä laissa taikka kiltakaaressa (eli säännöissä) mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

4. luku           Jäsenmaksut

Varsinaisilta-, perhe-, nuoriso- ja opiskelijajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäseniltä perittävän kertaluontoisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää varsinaiset Kiltakäräjät. Varsinaiset Kiltakäräjät voi määrätä kullekin edellä mainitulle jäsenryhmälle erikseen kertaluontoisen liittymismaksun, jota ei palauteta. Kunniaoltermanni ja kunnianeuvos eivät suorita jäsenmaksuja.

 

5. luku           Kiltaneuvosto

Suomen Erävaelluskillan toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena toimiva kiltaneuvosto, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Kiltaneuvostoon kuuluu varsinaisten kiltakäräjien valitsema oltermanni (puheenjohtaja) ja vähintään kolme (3) mutta enintään viisi (5) neuvosta (jäsentä) sekä kullekin henkilökohtainen varaneuvos (varajäsen). Neuvoksista ja varaneuvoksista puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. Kiltaneuvosto valitsee keskuudestaan varaoltermannin ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Kiltaneuvosto voi perustaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä, joille annetaan tehtävät sekä osoitetaan talousarviossa käyttövarat vuosittain. Kiltaneuvosto voi kutsua asiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista koostuvan neuvottelukunnan, joka toimii asiantuntijaelimenä Killan tarkoituksen toteuttamiseksi. Työntekijät ja toimihenkilöt valitsee sekä erottaa kiltaneuvosto, jonka alaisuudessa he toimivat. Kiltaneuvosto voi päättää Killan omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä. Kiltaneuvosto kokoontuu oltermannin tai hänen estyneenä ollessaan varaoltermannin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet neuvoksista sitä vaatii. Kiltaneuvosto voi kokoontua sähköisiä apuvälineitä hyväksi käyttäen, mikäli kaikki kiltaneuvoston jäsenet antavat tähän suostumuksensa. Tällöin kokouksesta laaditun muistion hyväksyy kiltaneuvoston istuva kokous. Kiltaneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet neuvoksista oltermanni tai varaoltermanni mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee oltermannin ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kiltaneuvoston ja kiltakäräjien päätökset tallennetaan visakirjaan (pöytäkirjaan).

 

 

6. luku           Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa oltermanni tai varaoltermanni yksin taikka sihteeri yhdessä kiltaneuvoston siihen valtuuttaman neuvoksen tai varaneuvoksen kanssa.

 

7. luku           Killan tilikausi ja toiminnan tarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja kiltaneuvoston aikakirja on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaisia kiltakäräjiä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kiltaneuvostolle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaisia kiltakäräjiä.

 

8. luku           Kiltakäräjät (killan kokoukset) ja niiden koolle kutsuminen

Varsinaiset kiltakäräjät pidetään vuosittain kiltaneuvoston määräämänä päivänä helmi- toukokuussa. Ylimääräiset kiltakäräjät pidetään, kun kiltakäräjät niin päättää tai kun kiltaneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenesosa (1/10) Killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä kiltaneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kiltakäräjät on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on kiltaneuvostolle esitetty. Kiltakäräjillä on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella-, perhe-, nuoriso- ja opiskelija- ja ainaisjäsenellä, kunniaoltermannilla ja kunnianeuvoksella yksi henkilökohtainen ääni. Myös varsinaisina jäseninä ja ainaisjäseninä olevilla yhteisöillä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenillä ei ole äänioikeutta mutta heillä on käräjillä läsnäolo- ja puheoikeus. Kiltakäräjien päätökseksi tulee, ellei kiltakaaressa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet hyväksytyistä äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kiltaneuvoston on kutsuttava kiltakäräjät koolle vähintään 21 vuorokautta ennen käräjiä jäsenille postitetuilla kirjeillä, kiltakäräjien hyväksymässä lehdessä tai sähköpostitse. Kiltakäräjille voidaan osallistua kiltaneuvoston tai kiltakäräjien niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

9. luku           Kiltakäräjät

Varsinaisilla kiltakäräjillä käsitellään seuraavat asiat:

1. käräjien avaus

2. valitaan käräjien puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan käräjien laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään käräjien työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, aikakirja (vuosikertomus) ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kiltaneuvostolle ja muille tilivelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut

8. valitaan joka toinen vuosi oltermanni ja vuosittain neuvokset sekä varaneuvokset erovuoroisten tilalle

9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

10. käsitellään muut käräjäkutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian kiltakäräjien käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kiltaneuvostolle hyvissä ajoin, että asia ehtii kiltakäräjien käräjäkutsuun.

 

10. luku          Kiltakaaren muuttaminen ja Killan purkaminen

Päätös kiltakaaren muuttamisesta tai Killan purkamisesta on tehtävä kiltakäräjillä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä hyväksytyistä äänistä. Käräjäkutsussa on mainittava kiltakaaren muuttamisesta tai Killan purkamisesta.

 

Mikäli Kilta purkautuu tai lakkautetaan, Killan varat on käytettävä Killan tarkoituksen toteuttamiseksi purkamisesta päättävän kiltakäräjien määräämällä tavalla.

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Rekisterinumero: 205.965

Merkitty rekisteriin: 28.06.2011

 

 

Kävijälaskuri

615210
TänäänTänään118
Kävijöitä yhteensäKävijöitä yhteensä615210
Copyright 2011 Kiltakaari. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon